menuemailphonefb

Výberové konanie - pracovná pozícia Ekonóm/ ekonómka

clock

31.08.2022

 

Ekonóm/ekonómka

 

Divadlo Romathan v Košiciach, Továrenská 3, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: ekonóm/ekonómka.

 

Miesto výkonu práce: Divadlo Romathan, Továrenská 3, Košice

 

Pracovný pomer: na dobu určitú s možnosťou predĺženia na neurčitý čas, plný alebo čiastočný úväzok podľa dohody

 

Predpokladaný termín nástupu:  26.09. 2022, resp. 1.10. 2022

 

Rámcová náplň práce:

 

 • Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku ekonomiky práce, na úseku rozpočtovania a financovania
 • Analýza existujúceho ekonomického stavu a vypracovávanie návrhov na jeho optimalizáciu.
 • Plánovanie, prognóza a analýza jednotlivých druhov výdavkov, kontrolná činnosť.
 • Spracovávanie pokladničných dokladov, účtovanie služobných ciest, stravných lístkov.
 • Kontrola  plnenia daňových povinností, zastupovanie spoločnosti v daňovom konaní.
 • Príprava prevodných príkazov, kontakt s bankou, príprava potrebných dokumentov pre banky, kontrola bankových výpisov.
 • Riešenie otázok súvisiacich s účtovníctvom.
 • Kontrolovanie splatnosti odberateľských pohľadávok a záväzkov spoločnosti.
 • Vedenie pokladne v domácej a/alebo cudzej mene.
 • Vypracovávanie a evidovanie interných predpisov.
 • Vypracovávanie a odosielanie mesačných, kvartálnych a ročných výkazov a hlásení.
 • Vyúčtovanie pracovných ciest.
 • Posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daňového a účtovného hľadiska.
 • Zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek.
 • Vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok a príprava podkladov pre Štatistický úrad.
 • Komunikovanie s kontrolnými, daňovými úradmi, audítormi a ostatnými inštitúciami.

 

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 

 • minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
 • znalosť zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 • pracovné miesto nie je vhodné pre absolventa
 • prax v odbore minimálne 1 rok 
 • predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

 

Iné kritériá a požiadavky:

 

 • precíznosť a dôslednosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • ovládanie práce s PC
 • zdravotná spôsobilosť
 • organizačné a komunikačné schopnosti
 • zodpovedný prístup k práci

 

Platové podmienky:

 

 • podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálna platová tarifa 757,50 € (platová trieda 6/platový stupeň 1) alebo podľa kvalifikácie a dĺžky započítanej praxe.

 

Požadované doklady:

 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať elektronicky na e-mail alebo poštou najneskôr do 12.09.2022 (vrátane).

 

E-mail: romathan@romathan.sk
Adresa: Divadlo Romathan, Továrenská 3, 04001 Košice, Tel.: +421556220619
Kontaktná osoba: Terézia Ragulská

 

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.