menuemailphonefb

História Divadla Romathan

Rómske profesinálne divadlo Romathan Vznik a vývoj do roku 2002

 

Daniela Hivešová-Šilanová: Kultúrne aktivity Rómov

 

(Krátená časť kapitoly 5.7.1. Rómske profesionálne Divadlo Romathan

- písané pre publikáciu Inštitútu pre verejné otázky:

Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku / september 2002)

 

Divadlo Romathan zriadilo Ministerstvo kultúry SR v máji 1992 v Košiciach. Jeho vedením poverilo Annu Koptovú (do konca sezóny 1997/1998). Od sezóny 1998/1999 je riaditeľom divadla Karel Adam. Zriadeniu divadla predchádzala iniciatíva rómskych a nerómskych intelektuálov s cieľom podnietiť vznik profesionálneho rómskeho divadla a prednesenie návrhu na jeho zriadenia poslankyňou Slovenskej národnej rady A. Koptovou na poslednej decembrovej schôdzi SNR v roku 2001. Zo 102 prítomných hlasovalo za návrh 53 poslancov.

Prvou premiérou Divadla bola inscenácia Daniely Hivešovej-Šilanovej Than perdal o Roma / Miesto pre Rómov (20. 12. 1992). Hudobne sa na jej príprave podieľal prvý dirigent divadla Eugen Brindzák st.

 

Vedenie divadla: Umelecký šéf: Ján Šilan (1992 - február 1998), Juraj Svoboda (1. 4. 1998 - jún 1999), Soňa Samková (1. 8. 1999 - 31. 1. 2000), Ján Šilan (1. 2. 2000 - po súčasnosť). Šéf orchestra: Karel Adam (1992 - jún 1994), Dezider Miko (august 1994 - 30. 11. 1997), Dezider Balog (1. 12. 1997 - do júna 1998), Karel Adam (od 1. 6. 1998 - po súčasnosť). Dramaturg: Daniela Hivešová-Šilanová (1992 - 15. 9. 1995), Daniela Miklášová (1. 12. 1995 - 31. 7. 2000).

Ceny udelené za umeleckú prácu Združením divadelníkov Slovenska a Slovenským literárnym fondom: 1993 Ivana Ferencová a Milan Godla. 1994 - Daniela Hivešová-Šilanová. 1995 - Marián Balog. 1996 - Ján Šilan.

Do roku 1993 sa divadlo usilovalo napĺňať svoju funkciu celoštátneho rómskeho národného divadla aj tak, že svoje premiéry uvádzalo nielen v Košiciach, ale aj v Bratislave (po prvý raz hosťuje rómske divadlo na doskách Divadla Pavla Országhra Hviezdoslava 24. 5. 1993 za účasti prezidenta SR). Po roku 1993 sa z finančných dôvodov obmedzila jeho zájazdová činnosť na východoslovenský región . Pravidelne je pozývané na slovenské i medzinárodné rómske (i nerómske) folklórne a divadelné festivaly.

Od roku 1992 do roku 2002 podporila vláda (od roku 1993 prostredníctvom MK SR) činnosť divadla sumou 85.439.000 Sk. Pre porovnanie: v roku 1993 to bolo 7 miliónov 300 tisíc Sk - v roku 2002: 7 miliónov 544 tisíc Sk (treba dodať, že od roku 1993 do roku 2002 vzrástli na Slovensku všeobecne ceny a stúpli náklady minimálne päťnásobne). (Pozri tabuľku)

 

Do septembra 2002 uviedlo divadlo 30 premiér, dovedna 1.116 predstavení, z nich 178 v zahraničí, pričom 500 krát vystupovalo na zájazde mimo Košíc v SR. Do septembra 2002 videlo dovedna predstavenia Divadla Romathan 325.666 divákov, z toho v zahraničí 137.799 divákov (pozri tabuľku).

 

Poznámka: V 1. roku existencie divadla bolo zakúpené celé základné materiálové vybavenie divadla: zájazdový autobus, motorové vozidlo, základné nástrojové vybavenie a zvuková a svetelná technika.

Zdroj: Romano nevo ľil, archív a ekonomika Divadla Romathan.

 

Situáciu v divadle, ktorá je priamo závislá od jeho financovania, dokresľuje počet pracovníkov. V období vzniku divadla pôsobilo v ňom viac ako 100 pracovníkov, v roku 2002 to je už len 37 umeleckých pracovníkov a 4 pracovníkov techniky a administratívy. Administratívu tvoria dve pracovníčky ekonomiky, jedna pracovníčka sekretariátu a dve pracovníčky prevádzkového oddelenia, ktoré zabezpečujú celý manažment divadla. Pracovníčky sekretariátu aj prevádzky zároveň aktívne hosťujú v jednotlivých inscenáciách.

Do roku 1996 bolo Divadlo Romathan, podobne ako ostatné slovenské a iné národnostné divadlá, priamo v kompetencii Ministerstva kultúry SR. V roku 1996 - v rámci celoslovenských organizačno-štrukturálnych zmien divadelnej siete - ustanovil zákon číslo 222/1996 o organizácii miestnej správy ich prechod pod riadenie Krajských úradov, čo pre Divadlo Romathan znamenalo stratu právnej subjektivity. Od 1. júla 1996 bolo divadlo vyňaté z pôsobnosti MK SR a začlenené do novej štruktúry kultúrno-osvetových zariadení. Patrí do pôsobnosti Abovského kultúrneho centra v Košiciach. Táto situácia bola nepriaznivá nielen z hľadiska ďalšieho financovania divadla, ale aj z hľadiska budúcej možnosti napĺňať svoje poslanie, pretože Divadlo Romathan vzniklo ako celoštátne divadlo. Preto v septembri 1996 podáva divadlo proti tomuto rozhodnutiu MK SR sťažnosť a na Ústavnom súde SR žiada preskúmanie zákonnosti konania ministra kultúry SR Ivana Hudeca. Spolu s maďarským národnostným divadlom žiada o pomoc Radu vlády pre národnosti. Právna subjektivita však divadlu nebola prinavrátená a od októbra 1996 preberá riadenie divadla Krajský úrad v Košiciach. Od 1. januára 1997 sa Abovské kultúrne centrum premenúva na Krajské kultúrne centrum a divadlo sa stáva jeho súčasťou. Tento stav, ktorý sa dotýka všetkých národnostných divadiel, ochromuje ich činnosť. Finančná dotácia na rok 1997 je výrazne znížená. Na protest proti tomuto stavu podáva 2. júna 1997 riaditeľka divadla Anna Koptová výpoveď, ktorú štátna intendantka Krajského kultúrneho centra prijíma. 17. júna 1997 menuje do funkcie riaditeľa Romathan-u Karela Adama.

Právnu subjektivitu prinavracia národnostným divadlám - aj Divadlu Romathan - až vláda po roku 1998 - 1. 4. 1999. Zároveň však zostalo pod riadením odborov kultúry krajských úradov. Po výberovom konaní na Krajskom úrade v Košiciach bol na post riaditeľa divadla znovu vymenovaný Karel Adam.

Od 1. 1. 2002 v súvislosti s transformáciou krajov je divadlo v riadení Vyššieho územného celku Košického kraja. Počas celého tohto transformačného obdobia, aj v roku 2002, činnosť divadla naďalej financuje MK SR.