November 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Cecília

História

Apel rómskeho profesionálneho divadla Romathan

Situácia je neudržateľná: Činnosť Divadla Romathan je vážne ohrozená a bez finančnej pomoci speje k zániku.
/ Na seminári MK SR o rómskej kultúre predniesol PhDr. F. Godla, člen Umeleckej rady Divadla Romathan / Šamorín / 23. 10. 2003 /


VÁŽENÍ! Vážený pán minister, vážená pani splnomocnenkyňa,
VÁŽENÍ VŠETCI, KTORÝM NA SRDCI LEŽÍ STAROSTLIVOSŤO RÓMSKU KULTÚRU!!!

Uvažovali sme, či problematika rómskeho profesionálneho DIVADLA ROMATHAN patrí na toto významné snemovanie a dospeli sme k presvedčeniu, že DIVADLO ROMATHAN ako šíriteľ rómskej kultúry doma i v zahraničí - šíriteľ, propagátor a čiastočne aj uchovávateľ štyroch základných prameňov rómskej kultúry - teda SLOVNÉHO ODKAZU (v tom aj JAZYKA), SPEVU, HUDBY a TANCA - nielen na toto rokovanie patrí, ale je našou povinnosťou oboznámiť toto kompetentné fórum i verejnosť so súčasnou situáciou, stavom a zvlášť kritickou perspektívou tejto jedinej a jedinečnej rómskej kultúrno-umeleckej inštitúcie na Slovensku (i vo svete).
Preto prosíme, venujte nám svoju pozornosť.
Vysoko si vážime rozhodnutie Slovenskej národnej rady (v decembri 1991) zriadiť - popri už existujúcich DVOCH MAĎARSKÝCH divadlách v Košiciach a Komárne a jedného UKRAJINSKO-RUSÍNSKEHO divadla v Prešove - aj RÓMSKE NÁRODNOSTNÉ DIVADLO - čo Ministerstvo kultúry SR aj uskutočnilo v máji 1992 s príslušným PRÁVNYM i EKONOMICKÝM ZABEZPEČENÍM. Prvá premiéra sa uskutočnila 20. decembra toho istého roku - pri počte 96 STÁLYCH zamestnancov Divadla Romathan a ďalšej umeleckej výpomoci z Popradu, Svidníka, Rožňavy a iných miest. Bol to titul so symbolickým názvom "THAN PERDAL O ROMA" - "MIESTO PRE RÓMOV", ktorý dosiahol vyše 100 repríz a všade - na domácich i zahraničných scénach - bol divákmi, Rómami i ne-Rómami, entuziasticky prijímaný.
Tak začalo žiť a umelecky tvoriť RÓMSKE PROFESIONÁLNE DIVADLO ROMATHAN, ktoré má dnes, pri svojom vstupe do 12. sezóny, za sebou 34 úspešných PREMIÉR, viac ako 1.700 PREDSTAVENÍ pri plných hľadiskách. Umelcov Divadla Romathan videlo (okrem filmov a televízie) viac ako 3/4 milióna divákov, z nich 1/5 v zahraničí v 11 štátoch Európy a v ich 70 mestách. Naposledy - okrem Českej republiky, Poľska a Maďarska - to bol BRUSEL a ŠTRASBURG, kde sme na pôde Rady Európy a Europského parlamentu úspešne reprezentovali Slovensko a umenie Rómov žijúcich v tejto krajine.
O výsledkoch, práci a úspechoch Divadla Romathan (hoci vo veľkej skratke) hovoríme zámerne - aby ste lepšie pochopili súčasný stav, situáciu a najmä kritickú perspektívu tohto jediného a jedinečného RÓMSKEHO PROFESIONÁLNEHO DIVADLA, ktorého VZNIK a ČINNOSŤ LEGALIZOVAL SLOVENSKÝ PARLAMENT.
Ale žiaľ, PRÁCA Divadla Romathan, jej výsledky a úspechy počas 11 rokov - neboli, zvlášť z vyšších orgánov, dostatočne docenené a úmerne ekonomicky zabezpečované. Naopak - od prvých rokov činnosti sa divadlu sústavne znižovala dotácia na bežnú prevádzku, znižovali sa stavy pracovníkov, necitlivo sa určovali dopravné prostriedky na zájazdy - skôr vhodné do šrotu ako na jazdy k divákom ("ale Rómom to stačí...") - pričom autobus divadla Romathan požičiavalo Krajské kultúrne centrum v Košicicach na zájazdy do zahraničia (!)... To všetko sa dialo predovšetkým po strate právnej subjektivity divadla a jeho "začlenení" do takzvaného KKC (Krajského kultúrneho centra), ktorého riadiaci pracovníci absolútne nemali - a ani počas rokov koexistencie s divadlom - si nevytvorili vzťah k divadelnej kultúre a zvlášť k rómskemu divadlu a jeho potrebám.
Pán exminister Kňažko síce vrátil (rovnako ako iným divadlám) aj Divadlu Romathan právnu subjektivitu, ale to bolo všetko. Nikoho nezaujímal a dodnes nezaujíma ekonomicko-prevádzkový stav divadla, jeho zdecimované súbory, celkový "povolený" počet pracovníkov a ani výška dotácie.
Toto "dedičstvo" dostalo ako Danajský dar súčasné vedenie divadla. Ba ešte viac - znižovanie dotácie na činnosť DR pokračovalo.
Následok: znižovanie počtu premiér, znižovanie počtu predstavení najmä na zájazdoch, znižovanie počtu umeleckých pracovníkov. Vedenie Divadla Romathan sa pokúša o opatrenia - smerom k nadriadenému orgánu - MK SR - i k rozličným donorským nadáciám. V roku 1999 a najmä v roku 2000 sa divadlu podarilo získať finančnú výpomoc z OSI v Budapešti. Ďalší rok bol krušný - korešpodencia s MK SR bola neúspešná. Dotácia sa ustálila na sume 7,5 mil. Sk.
Pribúda však ďalší problém: "Prechod" slovenských a menšinových divadiel pod rodiace sa vyššie územné celky (VÚC). Pôsobnosť Divadla Romathan je celoslovenská, preto sa z tohto nášho nového nadriadeného orgánu ozývali a ozývajú hlasy "prečo má VÚC Košice doplácať na kultúru Rómov v iných VÚC"?! Aj preto sme žiadali (a žiadame) MK SR zvážiť situáciu a prechod divadla pod VÚC posunúť o niekoľko rokov, keď sa tento systém nového riadenia a financovania kultúrnych inštitúcií ustáli.
Ako ďalší dôvod pre ponechanie (navrátenie) Divadla Romathan v riadení MK SR sme uvádzali (a uvádzame) ďalší náš znevýhodňujúci moment: "dvojité financovanie". Na rozdiel od iných NÁRODNOSTNÝCH DIVADIEL v SR totiž - Romathan NEMÁ MATERSKÚ KRAJINU, od ktorej by mohol ČERPAŤ DODATOČNÚ FINANČNÚ PODPORU. Toto "dvojité financovanie" v bežnej praxi úspešne funguje: MAĎARSKÉNU DIVADLU THÁLIA v Košiciach poskytuje finančné dotácie na VÝPRAVY k jednotlivým premiéram - Ministerstvo kultúry z BUDAPEŠTI.
Našej prosbe o zjednotenie výšky financovania VŠETKÝCH národnostných divadiel a o ponechanie Divadla Romathan - ako divadla s CELOSLOVENSKOU pôsobnosťou - v riadení Ministerstva kultúry SR sa nevyhovelo.
Rok 2002 znamenal pre Divadlo Romathan - okrem ekonomických problémov - prechod do pôsobnosti VÚC. Každé (!) divadlo dostalo z tohto dôvodu finančnú výpomoc na prípadné oddĺženie a na umeleckú činnosť. Rovnako aj Romathan dostal mimoriadne 3 milióny Sk NA SVOJU ČINNOSŤ. Avšak skutočnosť bola iná.
Na prelome rokov 2001/2002 sa totiž naskytla príležitoť zakúpiť polovicu budovy, v ktorej od svojho vzniku pracuje Romathan. Nakoľko cena tohoto objektu bola stanovená na 3.122.000 Sk, VÚC, ktorý mimoriadnu dotáciu na činnosť divadla prijal do svojej pokladne, ju použil na zakúpenie tejto budovy pôvodne PRE DIVADLO ROMATHAN. (Rozumej, majiteľom sa malo stať Divadlo Romathan.) Zvyšných 122.000 Sk doplnil Úrad vlády SR z fondov splnomocnenkyňa vlády SR PhDr. Kláry Orgovánovej.
Lenže situácia sa znova vyvinula celkom ináč: Na základe rozhodnutia vlády SR - sa majiteľom polovice budovy (druhú polovicu vlastní Magistrát mesta Košice) stáva VÚC. A to za FINANČNÉ PROSTRIEDKY, ktoré boli pôvodne URČENÉ DIVADLU ROMATHAN na jeho ODDĹŽENIE a UMELECKÚ ČINNOSŤ!
A tak Divadlo Romathan prišlo nielen o možnosť kúpy budovy, ale oproti iným divadlám aj o PENIAZE na vyrovnanie dlhov (nájomné, energia, pohonné hmoty, odvody do fondov atď.) i na samotnú prevádzku divadla - zájazdy k insolventným divákom, k deťom a rómskej mládeži v mestečkách a dedinách. Tieto peniaze divadlo dodnes nemá (hoci v niektorých údajoch figurujú, ako divadlu odovzdané). Zaujímavé, že tu "neplatí" pravidlo prísneho dodržania ÚČELU poskytnutej dotácie.
Takýto stav je naozaj vážny: dotácia na tento rok sa pôvodne opäť ZNÍŽILA o 800.000 Sk (11% vlaňajšieho rozpočtu). Až dodatočne VÚC upravuje rozpočet na 6.977.000 Sk, čo je aj tak o 567.000 Sk menej ako vlani. Na dokreslenie situácie: pri súčasnom nevyhnutnom počte pracovníkov 46 - (herecký súbor, tanečný, spevácky a orchester dovedna!) len osobné náklady predstavujú 6.645.000 Sk. O ostatných nevyhnutných nákladoch ani nehovoriac...
Jednoznačne a bez zveličovania: súčasná situácia je neudržateľná.
Je možné, že sú tu aj likvidačné tendencie. K tomuto tvrdeniu nás nabáda aj táto skúsenosť: Už roky PROSÍME kompetentné orgány, aby jednoducho LEN porovnali výšky dotácií jednotlivých DIVADIEL. Hoci aj len JEDNOSÚBOROVÝCH činohier. (DIVADLO ROMATHAN je v kontexte tradície rómskej kultúry ŠTVORSÚBOROVÉ). Prostým porovnaním zistíme rozdiel a NEPOMER vo výške dotácií divadlu Romathan a iným divadlám. Je to "neodôvodnené šetrenie" a SOCIÁLNA KRIVDA PÁCHANÁ NA RÓMSKEJ KULTÚRE.
Preto náš nezištný apel k Vám, aktívnym pracovníkom v rómskej kultúre, ale aj k Vám, pestovateľom a priaznivcom rómskeho umenia - i donorom a vládnym činiteľom - pomôžte účinne a konkrétne Divadlu Romathan v Košiciach. Bez finančnej pomoci na zlikvidovanie doterajšej zadĺženosti divadla a bez trvalého navýšenia dotácie na 9.600.000 Sk je ďalšia činnosť Divadla Romathan vážne ohrozená a aj pri dodržaní najprísnejších úspornych opatrení nevyhnutne speje k zániku.
A to si azda nikto z Rómov, ale ani z našich vládnych činiteľov či priaznivcov NEŽELÁ. Urobme všetko pre to, aby naša výzva bola účinná a prospešná nielen pre Divadlo Romathan, ale i pre vzácnu a ojedinelú rómsku kultúru a umenie.

Karel Adam / riaditeľ Divadla Romathan